Mój Prąd

Nabór IV+ (MP4+)

O programie

Program Priorytetowy Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4+) - NABÓR ZAMKNIĘTY!

Finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Działanie 11.1 - Program Mój Prąd

 

Rodzaje przedsięwzięć

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

  • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła - zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem. Minimalna pojemność magazynu ciepła - 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr).

  • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWhcena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

  • Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią w budynku - optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku.
  • Pod pojęciem EMS (ang. energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających
    z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów (bezpośrednie pokrycie potrzeb elektrycznych - magazynowanie energii elektrycznej - magazynowanie ciepła- pokrycie potrzeb chłodniczych) a w przypadku nadmiaru produkowanej energii - oddanie do sieci energetycznej. Nie są kwalifikowane pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka.
   Kwalifikowalność pojedynczego elementu jest uwzględniona w przypadku, gdy jest on częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

 

Forma dofinansowania

 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców)  rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy  nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

  1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów wskazanych w pkt. c) ppkt a.-c. ) nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt. c) ppkt a.-c., nie więcej niż 7 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  3. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

   1. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u  z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   2. magazynowania energii elektrycznej  - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł) -  nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS  -  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) wskazanych w ust. 1) łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż  31 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

2. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt b) ppkt a.-c., nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

  1. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  2. magazynowania energii elektrycznej  - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł) -  nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS -  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) wskazanych w ust. 2) łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż  25 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

3. Wnioskodawcy (Grantobiorcy), wskazani w pkt 1) i 2), którzy:

 1. uzyskali już dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd czwarty nabór wniosków - MP4;
 2. lub złożyli wniosek o dofinansowanie tylko w zakresie instalacji PV w ramach programu Mój Prąd czwarty nabór wniosków - MP4.

  mogą złożyć uzupełniający wniosek o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej.

4. Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed dniem 15.12.2022 r. i na ich podstawie uzyskali dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd czwarty nabór wniosków - MP4 w wysokości niższej niż wynikającej z limitów określonych w ust. 1) i 2), mogą uzyskać zwiększenie kwoty dofinansowania do wysokości podwyższonych limitów. Przyznanie i wypłata zwiększonego dofinansowania nastąpi na zasadach określonych w ust. 9.3. Programu.

 

Zwiększenie dofinansowania dla dotacji wypłaconych

 1. Beneficjentom, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed dniem 15.12.2022 r. i na ich podstawie uzyskali dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd czwarty nabór wniosków - MP4, przysługuje zwiększenie dofinansowania (jeżeli spełniają inne warunki określone w Programie) do wysokości limitów wskazanych ust. 7.2. pkt 1) i 2). 

 2. Beneficjenci, o których mowa w ust. 1 zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną na adresy e-mail Wnioskodawcy i Pełnomocnika (jeżeli dotyczy) wskazane w złożonym wniosku o dofinansowanie, o możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania w ramach zawartej umowy o dofinansowanie/powierzenie grantu w Programie Priorytetowym Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023, zgodnie z limitami określonymi w ust. 7.2 pkt 1) i 2).

 3. Warunkiem wypłaty zwiększonego dofinansowania będzie złożenie przez Beneficjenta, w formie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na wypłatę zwiększonego dofinansowania oraz potwierdzenie aktualności lub aktualizacja danych zawartych w złożonym już wniosku o dofinansowanie, a także wskazanie rachunku bankowego na który wypłacona zostanie dotacja.

 

Złożenie wniosku Rozszerzonego - tylko na elementy dodatkowe

Dotyczy tylko dodatkowych elementów tj. urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenie grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne może być udzielone, jedynie pod warunkiem wykazania przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. (wskazanie nr wniosku podstawowego w naborze piątym (MP5) lub czwartym (MP4))

pdfWniosek Rozszerzony - informacje.pdf564.51 KB