O programie - Mój Prąd

Informacje szczegółowe o programie

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

 

Program Priorytetowy Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023

 

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 000 zł

 

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

 

Uwagi

 • NFOŚiGW będzie Beneficjentem (Grantobiorcą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Do celowo Wnioskodawca / Beneficjent programu Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023. 0 będzie Beneficjentem ostatecznym (Grantobiorcą końcowym) środków przeznaczonych na dofinansowanie w programie.
 • W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

 

Dokumenty dla Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023

Wzory dokumentów dla naboru w roku 2021 znajdują się poniżej:

 

PROGRAM I REGULAMIN PROGRAMU

pdfProgram Priorytetowy Mój Prąd_2021626.93 KB

pdfRegulamin naboru wniosków o dofinansowanie PP Mój Prąd_2021 zmiana regulaminu programu 06.07.2021 r.686.76 KB

pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie PP Mój Prąd_2021787.73 KB

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

pdfWzór zaświadczenia o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej od Operatora Sieci Dystrybucyjnej325.49 KB

  

TABLICZKA - Obowiązki Informacyjne Beneficjenta (po uzyskaniu dotacji w PP Mój Prąd 2021)

pdfObowiązki informacyjne Beneficjenta - tabliczka574.28 KB 

Wzór tabliczki wynikającej z obowiązku informacyjnego opublikujemy wkrótce.

 

PEŁNOMOCNICTWO

pdfWzór Pełnomocnictwa w PP Mój Prąd_2021560.82 KB

UWAGA ! dotyczy firm składających wnioski w imieniu Wnioskodawcy

W poprzedniej edycji programu Pełnomocnictwo dla firm dotyczyło wniosków składanych papierowo na podstawie podpisanego porozumienia z NFOŚiGW. Porozumienia zostały wypowiedziane przez NF gdyż przeszliśmy na składanie wniosków tylko w formie elektronicznej.

Program Mój Prąd ewaluował i w maju zeszłego roku (22.05.2020 r.) wprowadziliśmy możliwość składania e-wniosku o dofinansowanie przez Pełnomocnika poprzez gov.pl. W celu identyfikacji Pełnomocnika a dokładnie jego podpisu elektronicznego: czy przez profil zaufany, czy też przez podpis kwalifikowany, czy e-dowód NFOŚiGW może dokonać tylko po jednej danej tj. nr PESEL. Stąd już w poprzedniej edycji na Pełnomocnictwie pojawił się numer PESEL Pełnomocnika i odpowiednia informacja o przetwarzaniu danych Pełnomocnika.

W obecnym wydaniu programu Mój Prąd_2021 z formularza na gov.pl przeszliśmy do formularza w GWD. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy najpierw utworzyć konto w GWD. I tu wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom firm składających wnioski. Firmy mogą utworzyć konto obsługiwane przez wielu pracowników gdzie będą mieć dostęp do wszystkich złożonych wniosków (pdfInstrukcja1.71 MB) Pełnomocnictwo musi być imienne gdyż podpisanie wniosku przez profil zaufany czy przez podpis kwalifikowany dotyczy danej osoby. NF musi mieć możliwość weryfikacji tych danych.

Jeśli firma dołączy do Pełnomocnictwa ogólnego wydanego na firmę Pełnomocnictwo szczegółowe dla danego pracownika ze wskazaniem numeru PESEL będzie ono akceptowane przez NFOŚiGW.

 

INSTRUKCJE

pdfInstrukcja składania wniosku w GWD w PP Mój Prąd_20211.71 MB

 pdfPomoc kontekstowa w celu złożenia wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (słownik pojęć)454.02 KB

 

Dokumenty dla Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 2) Program Mój Prąd na lata 2019 - 2020

Wzory dokumentów do II naboru (ZAKOŃCZONY) znajdują się poniżej:

UWAGA ! DOKUMENTY DOTYCZĄ II NABORU - dostępne do zakończenia procedowania wniosków o dofinansowanie w naborze zakończonym 6.12.2020 r.

pdfWzór wniosku o dofinansowanie - II nabór aktualizacja1.4 MB

pdfWzór zaświadczenia OSD325.49 KB

pdfWzór oświadczenia o samodzielnym montażu528.04 KB

pdfPełnomocnictwo do złożenia wniosku NOWY WZÓR (obowiązuje przy składaniu e-wniosku przez Pełnomocnika od 22.05.2020 r.)459.63 KB

pdfProgram priorytetowy Mój Prąd575.33 KB

pdfRegulamin programu priorytetowego Mój Prąd - II nabór aktualizacja537.44 KB

pdfOgłoszenie o II naborze wniosków497.92 KB

Wzory dokumentów dotyczących uzupełnień w I-szym naborze znajdują się poniżej:

pdfZałącznik nr 4_Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych_RODO630.4 KB


Uzupełnienie wniosków - obowiązuje od 21.05.2020 r. - dla naboru II zakończonego 6.12.2020 r.

Zmiana w Regulaminach I-go i II-go naboru wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym Mój Prąd:

Dodano rozdział pt. „Poprawienie bądź uzupełnienie wniosków” na który składają się paragraf i ustępy o następującej treści:

„§7.

 1. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW zastrzega,
  iż w przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia, wniosek zostanie odrzucony.
 2. W ponownym wezwaniu NFOŚiGW wyznaczy Wnioskodawcy termin na udzielenie odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 3. O odrzuceniu wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany w drodze mailowej.”

pdfRegulamin I_naboru wniosków532.75 KB

pdfRegulamin II_naboru wniosków537.44 KB

 

Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

 - informacja o złożonych wnioskach w II naborze (rok 2020) i uzupełnienia dokumentów

 - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

UWAGA ! W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze III (rok 2021 r.) zaloguj się do systemu https://gwd.nfosigw.gov.pl/ i sprawdź status swojego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia otrzymasz powiadomienie na adres e-mail wskazany we wniosku. Powiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

 

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW - 2021 r.

Etapy rozpatrywania wniosku:

 1. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW–Komunikat Systemowy informujący o zarejestrowaniu wniosku oraz jego numerze.
 2. Ocena wniosku wg kryteriów dostępu wskazanych w Programie.
 3. W przypadku wniosku niezgodnego z Programem odrzucenie go z dalszego postępowania–Komunikat Systemowy o odrzuceniu wniosku bez możliwości uzupełnienia.
 4. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu–sposób uzupełnienia wskazany jest winstrukcji wypełniania i składania wniosków,dostępnej na stronie www.mojprad.gov.pl–Komunikat Systemowy;
 5. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu–po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów.
 6. Ocena wniosku wg kryteriów jakościowych wskazanych w Programie.
 7. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych –sposób uzupełnienia wskazany jest w instrukcji wypełniania i składania wniosków dostępnej na stronie www.mojprad.gov.pl-Komunikat Systemowy.
 8. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów jakościowych –po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów.
 9. Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych.
 10. Poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku–Komunikat Systemowy.
 11. Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięcia.
 12. Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji z jednoczesnym poinformowaniem Wnioskodawcy, że zgodnie z oświadczeniem woli zawartym w złożonym wniosku o udzielenie dofinansowania, Wnioskodawca wyraził zgodę na poświadczenie przez NFOŚiGW zawarcia umowy drogą mailową-Komunikat Systemowy.
 13. Wypłata dofinansowania.
 14. Zawiadomienie Wnioskodawcy o wypłacie dofinansowania na rachunek bankowy wskazany we wniosku -Komunikat Systemowy.

 

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW - 2020 r.

 1. Wpłynięcie wniosku do NFOŚiGW nie jest równoznaczne z rejestracją wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Za rejestrację wniosku w ramach II naboru programu „Mój Prąd” uważa się nadanie mu numeru w aplikacji „Mój Prąd” służącej do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Numer nadany wnioskowi stanowi również numer późniejszej umowy o dofinansowanie.
 2. Pierwszeństwo w obsłudze mają wnioski prawidłowe a więc kompletne zawierające wszystkie wymagane załączniki. Takie wnioski od momentu rozpoczęcia ich oceny przechodzą kolejne etapy akceptacji, do momentu wypłaty dofinansowania
 3. Wniosek niekompletny i wymagający uzupełnienia otrzymuje status „do wyjaśnienia” i skierowany jest do tzw. poczekalni gdzie oczekuje na uzupełnienie i przywrócenie do dalszego procedowania.
 4. Do Wnioskodawców, którzy złożyli niekompletne wnioski wysyłanie jest mailowo zawiadomienie o konieczności uzupełnienia ale nie robi tego automat, tylko osoby oceniające, które takich wniosków do uzupełnienia mają obecnie średnio 1000 na jedną osobę oceniającą. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu do uzupełnienia, Wnioskowana nie prześle wymaganych dokumentów, wniosek jest odrzucany z procedowania zgodnie z zapisami Regulaminu.

UWAGA ! Im więcej wniosków wymagających oceny tym dłuższy czas oczekiwania na kontakt z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia wniosku.

 

Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych w naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2021 w programie Mój Prąd NIE MOGĄ zawrzeć z NFOŚiGW porozumienia regulującego sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

NFOŚiGW wprowadził możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej przez Pełnomocnika.