Nabór III - Mój Prąd

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP3)

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

 

Program Priorytetowy Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP3) - NABÓR ZAMKNIĘTY!

Finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Działanie 11.1 - Program Mój Prąd

logotypy

 

 

 

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 000

 

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

 

Uwagi

 • NFOŚiGW będzie Beneficjentem (Grantobiorcą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Do celowo Wnioskodawca / Beneficjent programu Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 będzie Beneficjentem ostatecznym (Grantobiorcą końcowym) środków przeznaczonych na dofinansowanie w programie.
 • W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

 

Dokumenty dla Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP3)

Finansowanie ze środków POliŚ 2014 - 2020 Działanie 11.1 - Program Mój Prąd

Wzory dokumentów dla naboru w roku 2021 znajdują się poniżej:

 

Program i regulamin programu

pdfProgram priorytetowy Mój Prąd.pdf254.46 KB

pdfRegulamin naboru wniosków PP Mój Prąd aktualizacja 18.08.2021.pdf279.34 KB

pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie PP Mój Prąd_2021787.73 KB

pdfKlauzula informacyjna dla beneficjentów PP Mój Prąd 3.0 oraz 4.0 uzyskujących dotacje ze środków programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020.pdf431.63 KB

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

Na podstawie § 3 ust. 5 „Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1). Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023” (https://mojprad.gov.pl/images/regulamin-naboru-wnioskow_pp_mp3_18.08.2021.pdf). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych liczonych od dnia zarejestrowania wniosku w NFOŚiGW. W przypadku gdy wniosek wymaga uzupełnienia termin przewidziany na ocenę wniosku wynosi 350 dni pod warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD.
NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków.

 

Wzory wymaganych dokumentów

pdfWzór zaświadczenia o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej od Operatora Sieci Dystrybucyjnej325.49 KB

pdfWzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty.pdf413.73 KB

 

Wzór wniosku o przypisanie złożonego wniosku do nowego konta użytkownika GWD

pdfWniosek o przypisanie wniosku do nowego konta użytkownika.pdf529.57 KB

pdfInstrukcja wypełnienia wniosku o zmianę użytkownika w GWD.pdf575.95 KB

 

TABLICZKA - Obowiązki Informacyjne Beneficjenta (po uzyskaniu dotacji w PP Mój Prąd 2021 (MP3))

pdfObowiązki informacyjne Beneficjenta - tabliczka.pdf206.08 KB 

Wzór tabliczki wynikającej z obowiązku informacyjnego opublikujemy wkrótce.

pngWzór tabliczki158.92 KB

 

Pełnomocnictwo

pdfWzór Pełnomocnictwa w PP Mój Prąd_2021560.82 KB

UWAGA ! dotyczy firm składających wnioski w imieniu Wnioskodawcy

W poprzedniej edycji programu Pełnomocnictwo dla firm dotyczyło wniosków składanych papierowo na podstawie podpisanego porozumienia z NFOŚiGW. Porozumienia zostały wypowiedziane przez NF gdyż przeszliśmy na składanie wniosków tylko w formie elektronicznej.

Program Mój Prąd ewaluował i w maju zeszłego roku (22.05.2020 r.) wprowadziliśmy możliwość składania e-wniosku o dofinansowanie przez Pełnomocnika poprzez gov.pl. W celu identyfikacji Pełnomocnika a dokładnie jego podpisu elektronicznego: czy przez profil zaufany, czy też przez podpis kwalifikowany, czy e-dowód NFOŚiGW może dokonać tylko po jednej danej tj. nr PESEL. Stąd już w poprzedniej edycji na Pełnomocnictwie pojawił się numer PESEL Pełnomocnika i odpowiednia informacja o przetwarzaniu danych Pełnomocnika.

W obecnym wydaniu programu Mój Prąd_2021 z formularza na gov.pl przeszliśmy do formularza w GWD. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy najpierw utworzyć konto w GWD. I tu wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom firm składających wnioski. Firmy mogą utworzyć konto obsługiwane przez wielu pracowników gdzie będą mieć dostęp do wszystkich złożonych wniosków (pdfInstrukcja1.71 MB) Pełnomocnictwo musi być imienne gdyż podpisanie wniosku przez profil zaufany czy przez podpis kwalifikowany dotyczy danej osoby. NF musi mieć możliwość weryfikacji tych danych.

Jeśli firma dołączy do Pełnomocnictwa ogólnego wydanego na firmę Pełnomocnictwo szczegółowe dla danego pracownika ze wskazaniem numeru PESEL będzie ono akceptowane przez NFOŚiGW.

 

Instrukcje

pdfInstrukcja składania wniosku w GWD w PP Mój Prąd_20211.71 MB

pdfPomoc kontekstowa w celu złożenia wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (słownik pojęć)454.02 KB

pdfInstrukcja składania korekt i aktualizacji wniosków w GWD program Mój Prąd.pdf1023.6 KB

 

Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

- informacja o złożonych wnioskach w III naborze (rok 2021)

- odwołania do III naboru (rok 2021)

 - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

UWAGA ! W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze III (rok 2021 r.) zaloguj się do systemu https://gwd.nfosigw.gov.pl/ i sprawdź status swojego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia otrzymasz powiadomienie na adres e-mail wskazany we wniosku. Powiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

 

Procedowanie wniosków - 2021 r.

Etapy rozpatrywania wniosku:

 1. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW–Komunikat Systemowy informujący o zarejestrowaniu wniosku oraz jego numerze.
 2. Ocena wniosku wg kryteriów dostępu wskazanych w Programie.
 3. W przypadku wniosku niezgodnego z Programem odrzucenie go z dalszego postępowania–Komunikat Systemowy o odrzuceniu wniosku bez możliwości uzupełnienia.
 4. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu–sposób uzupełnienia wskazany jest winstrukcji wypełniania i składania wniosków,dostępnej na stronie www.mojprad.gov.pl–Komunikat Systemowy;
 5. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu–po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów.
 6. Ocena wniosku wg kryteriów jakościowych wskazanych w Programie.
 7. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych –sposób uzupełnienia wskazany jest w instrukcji wypełniania i składania wniosków dostępnej na stronie www.mojprad.gov.pl-Komunikat Systemowy.
 8. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów jakościowych –po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów.
 9. Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych.
 10. Poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku–Komunikat Systemowy.
 11. Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięcia.
 12. Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji z jednoczesnym poinformowaniem Wnioskodawcy, że zgodnie z oświadczeniem woli zawartym w złożonym wniosku o udzielenie dofinansowania, Wnioskodawca wyraził zgodę na poświadczenie przez NFOŚiGW zawarcia umowy drogą mailową-Komunikat Systemowy.
 13. Wypłata dofinansowania.
 14. Zawiadomienie Wnioskodawcy o wypłacie dofinansowania na rachunek bankowy wskazany we wniosku -Komunikat Systemowy.

 

Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych w naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2021 w programie Mój Prąd NIE MOGĄ zawrzeć z NFOŚiGW porozumienia regulującego sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

NFOŚiGW wprowadził możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej przez Pełnomocnika.