Nabór I i II - Mój Prąd

Program Priorytetowego Mój Prąd Część 2) Program Mój Prąd na lata 2019 - 2020 (MP1) i (MP2)

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

 

Dokumenty dla Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 2) Program Mój Prąd na lata 2019 - 2020 (MP2) - NABÓR ZAMKNIĘTY!

Wzory dokumentów do naboru MP2 (ZAKOŃCZONY) znajdują się poniżej:

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 08.11.2021 r. DOTYCZĄCA ZMIANY PROGRAMU ORAZ REGULAMINU ZWIĄZANA Z DOFINANSOWANIEM PROJEKTÓW UMIESZCZONYCH NA LISTACH REZERWOWYCH PP MÓJ PRĄD CZĘŚĆ 2) NA LATA 2019 - 2020 (MP2)

pdfProgram priorytetowy Mój Prąd aktualizacja 06.10.2021.pdf661.66 KB

pdfRegulamin 2 naboru programu priorytetowego Mój Prąd aktualizacja 22.10.2021.pdf620.57 KB

pdfZałącznik nr 3 do regulaminu 2 naboru programu priorytetowego Mój Prąd.pdf551.12 KB

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 30.09.2021 r. DOTYCZĄCA BUDŻETU NABORU MP2

Zgodnie z aktualizacją naboru MP2 PP Mój Prąd budżet programu został zwiększony do kwoty 1 159 000 000 zł.

 

UWAGA ! DOKUMENTY DOTYCZĄ NABORU MP2 - dostępne do zakończenia procedowania wniosków o dofinansowanie w naborze zakończonym 6.12.2020 r.

pdfWzór wniosku o dofinansowanie - II nabór aktualizacja1.4 MB

pdfWzór zaświadczenia OSD325.49 KB

pdfWzór oświadczenia o samodzielnym montażu528.04 KB

pdfPełnomocnictwo do złożenia wniosku NOWY WZÓR (obowiązuje przy składaniu e-wniosku przez Pełnomocnika od 22.05.2020 r.)459.63 KB

pdfProgram priorytetowy Mój Prąd575.33 KB

pdfRegulamin programu priorytetowego Mój Prąd - II nabór aktualizacja537.44 KB

pdfOgłoszenie o II naborze wniosków497.92 KB

 

Wzory dokumentów dotyczących uzupełnień w MP1 znajdują się poniżej:

pdfZałącznik nr 4_Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych_RODO630.4 KB


Uzupełnienie wniosków - obowiązuje od 21.05.2020 r. - dla MP2 zakończonego 6.12.2020 r.

Zmiana w Regulaminach MP1 i MP2 naboru wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym Mój Prąd:

Dodano rozdział pt. „Poprawienie bądź uzupełnienie wniosków” na który składają się paragraf i ustępy o następującej treści:

„§7.

  1. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW zastrzega,
    iż w przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia, wniosek zostanie odrzucony.
  2. W ponownym wezwaniu NFOŚiGW wyznaczy Wnioskodawcy termin na udzielenie odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  3. O odrzuceniu wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany w drodze mailowej.”

pdfRegulamin I_naboru wniosków532.75 KB

pdfRegulamin II_naboru wniosków537.44 KB

 

Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

 - informacja o złożonych wnioskach w MP2 (rok 2020) i uzupełnienia dokumentów

 - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze III (rok 2021 r.) zaloguj się do systemu https://gwd.nfosigw.gov.pl/ i sprawdź status swojego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia otrzymasz powiadomienie na adres e-mail wskazany we wniosku. Powiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

 

Procedowanie wniosków - 2020 r.

  1. Wpłynięcie wniosku do NFOŚiGW nie jest równoznaczne z rejestracją wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Za rejestrację wniosku w ramach II naboru programu „Mój Prąd” uważa się nadanie mu numeru w aplikacji „Mój Prąd” służącej do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Numer nadany wnioskowi stanowi również numer późniejszej umowy o dofinansowanie.
  2. Pierwszeństwo w obsłudze mają wnioski prawidłowe a więc kompletne zawierające wszystkie wymagane załączniki. Takie wnioski od momentu rozpoczęcia ich oceny przechodzą kolejne etapy akceptacji, do momentu wypłaty dofinansowania
  3. Wniosek niekompletny i wymagający uzupełnienia otrzymuje status „do wyjaśnienia” i skierowany jest do tzw. poczekalni gdzie oczekuje na uzupełnienie i przywrócenie do dalszego procedowania.
  4. Do Wnioskodawców, którzy złożyli niekompletne wnioski wysyłanie jest mailowo zawiadomienie o konieczności uzupełnienia ale nie robi tego automat, tylko osoby oceniające, które takich wniosków do uzupełnienia mają obecnie średnio 1000 na jedną osobę oceniającą. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu do uzupełnienia, Wnioskowana nie prześle wymaganych dokumentów, wniosek jest odrzucany z procedowania zgodnie z zapisami Regulaminu.

UWAGA! Im więcej wniosków wymagających oceny tym dłuższy czas oczekiwania na kontakt z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia wniosku.

 

Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych w naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2021 w programie Mój Prąd NIE MOGĄ zawrzeć z NFOŚiGW porozumienia regulującego sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

NFOŚiGW wprowadził możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej przez Pełnomocnika.