Mój Prąd

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5) – NABÓR ZAMKNIĘTY

O programie

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5)

Refundacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

 

 

Główne założenia programu:

I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) którzy otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych m.in. z programu Mój Prąd, programu Czyste Powietrze, programów organizowanych przez Gminy, z podziałem na:

3.1) Grantobiorców (Wnioskodawców), których mikroinstalacja fotowoltaiczna, została zgłoszona do przyłączenia do dnia 31.03.2022 (w okresie obowiązywania sytemu net metering – rozliczanie ilościowe), ale zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe) – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

3.2) Grantobiorców (Wnioskodawców), których mikroinstalacja fotowoltaiczna, została zgłoszona do przyłączenia od dnia 01.04.2022 (w okresie obwiązywania systemu rozliczeń net-billing – rozliczanie wartościowe); pod warunkiem, zarówno dla ppkt. 3.1) jak i ppkt 3.2) że:

  1. mikroinstalacja fotowoltaiczna, została przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
  2. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu wskazanego Załączniku nr 3, tabela nr 2.III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  1. 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  2. 3 000,00 zł (grupa 3.1 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  1. Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
   1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   2. Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   3. Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   4. Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
   5. Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
  2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

  3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

  4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 złIV. Ważne zmiany w programie w porównaniu z innymi edycjami:

 1. Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS;
 2. Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną;
 3. Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.
 4. Dla wybranych wnioskodawców jest konieczność dołączenia dokumentu potwierdzającego otrzymanie dofinansowania z innych środków publicznych poza programem Mój Prąd: umowa o przyznaniu dofinansowania, decyzja o przyznaniu dofinansowania lub inne dokumenty przewidziane w danym programie.

 

Złożenie wniosku Rozszerzonego - tylko na elementy dodatkowe

Dotyczy tylko dodatkowych elementów tj. urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenie grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne może być udzielone, jedynie pod warunkiem wykazania przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.(wskazanie nr wniosku podstawowego w naborze piątym (MP5) lub czwartym (MP4))

Wniosek Rozszerzony - informacje.pdf564.51 KB

UWAGA:
Wnioskodawcy, którzy otrzymali już dofinansowanie do mikroinstalacji PV w poprzednich naborach programów Mój Prąd (MP3, MP2 i MP3), programie Czyste Powietrze” czy programach Gminnych i składają wniosek na dofinansowanie do urządzenia dodatkowego składają wniosek „podstawowy” – w GWD w zakładce „Rodzaj wniosku” zaznaczając opcję pierwszą:

rodzaj-wniosku-o-dofinansowanie.jpeg