Jak uzyskać dofinansowanie ?

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

Rozpoczęcie kolejnego naboru przewiduje się na pierwsze półrocze 2021 roku

Złóż wniosek online

Od 31.03.2020 r. tylko e-wnioski

Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

Od czego zacząć?

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),
 • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje od 22.05.2020 r.

Wzór Pełnomocnictwo do złożenia wniosku

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

Oto kolejne wskazówki:

 • Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
 • Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.
 • Dołącz wymagane załączniki.
 • Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Gotowe!

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku będzie informował e-mail wysłany na adres wskazany w tym wniosku. Usługa jest bezpłatna.

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

Rozpoczęcie kolejnego naboru przewiduje się na pierwsze półrocze 2021 roku

Dotyczy podmiotów współpracujących przy realizacji programu Mój Prąd.

Od 31.03.2020 r. tylko e-wnioski

Wnioski w wersji papierowej w terminie od 01.04.2020 r. przyjmowane są jedynie od podmiotów współpracujących z NFOŚiGW na podstawie podpisanego porozumienia. Wnioski papierowe muszą być przesłane w pakiecie zbiorczym,a w ślad za nimi drogą elektroniczną musi być przesłany arkusz w formacie Excel zawierający wszystkie wskazane w arkuszu dane z wniosku i załączników (w tym skanów wniosków).

NIE DOTYCZY WNIOSKÓW INDYWIDUALNYCH

Wniosek można złożyć w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy.

W kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””,

bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW , w kancelarii głównej przy

ul. Konstruktorskiej 3A, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

 • Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji
  w kancelarii NFOŚiGW;
 • Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru;
 • Wzór wniosku (w wersji edytowalnej lub PDF) stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie.

Dokumenty do pobrania - II nabór.

UWAGA! Dokumenty zaktualizowane 30.03.2020 r.

Poniżej aktywny formularz wniosku: