Informacje szczegółowe o programie

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 100 000 tys. zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r. - ZAKOŃCZONY

O kolejnym naborze NFOŚiGW będzie informował wkrótce. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie www.nfosigw.gov.pl


Wnioski, które wpłyną po terminie naboru nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru;

Wzory dokumentów do II naboru (ZAKOŃCZONY) znajdują się poniżej:

UWAGA! Dokumenty zaktualizowane 30.03.2020 r.

Wzory dokumentów dotyczących uzupełnień w I-szym naborze znajdują się poniżej:


Uzupełnienie wniosków - obowiązuje od 21.05.2020 r.

Zmiana w Regulaminach I-go i II-go naboru wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym Mój Prąd:

Dodano rozdział pt. „Poprawienie bądź uzupełnienie wniosków” na który składają się paragraf i ustępy o następującej treści:

„§7.

  1. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW zastrzega,
    iż w przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia, wniosek zostanie odrzucony.
  2. W ponownym wezwaniu NFOŚiGW wyznaczy Wnioskodawcy termin na udzielenie odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  3. O odrzuceniu wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany w drodze mailowej.”

Regulamin I_naboru wniosków

Regulamin II_naboru wniosków


Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów

mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW

  1. Wpłynięcie wniosku do NFOŚiGW nie jest równoznaczne z rejestracją wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Za rejestrację wniosku w ramach II naboru programu „Mój Prąd” uważa się nadanie mu numeru w aplikacji „Mój Prąd” służącej do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Numer nadany wnioskowi stanowi również numer późniejszej umowy o dofinansowanie.
  2. Pierwszeństwo w obsłudze mają wnioski prawidłowe a więc kompletne zawierające wszystkie wymagane załączniki. Takie wnioski od momentu rozpoczęcia ich oceny przechodzą kolejne etapy akceptacji, do momentu wypłaty dofinansowania
  3. Wniosek niekompletny i wymagający uzupełnienia otrzymuje status „do wyjaśnienia” i skierowany jest do tzw. poczekalni gdzie oczekuje na uzupełnienie i przywrócenie do dalszego procedowania.
  4. Do Wnioskodawców, którzy złożyli niekompletne wnioski wysyłanie jest mailowo zawiadomienie o konieczności uzupełnienia ale nie robi tego automat, tylko osoby oceniające, które takich wniosków do uzupełnienia mają obecnie średnio 1000 na jedną osobę oceniającą. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu do uzupełnienia, Wnioskowana nie prześle wymaganych dokumentów, wniosek jest odrzucany z procedowania zgodnie z zapisami Regulaminu.

UWAGA ! Im więcej wniosków wymagających oceny tym dłuższy czas oczekiwania na kontakt z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia wniosku.

Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie regulujące sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

W wyniku zawarcia porozumienia, wskazane wyżej podmioty działające w imieniu osób fizycznych będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. W przypadku składania pakietów wniosków powyżej 10 sztuk partnerzy będą informować NFOŚiGW odpowiednio wcześnie celem optymalizacji obsługi wniosków przesyłając jednocześnie bazę danych o przesyłanych wnioskach.

Podmioty zainteresowane zawarciem porozumienia z NFOŚiGW prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej wzorem porozumienia oraz przesłanie na adres mailowy porozumieniemojprad@nfosigw.gov.pl informacji o chęci jego zawarcia wraz z danymi identyfikującymi: numerem KRS, wskazaniem osób reprezentujących dany podmiot.

Wzór porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd znajduje się poniżej:

Uwaga ! Nowy wzór porozumienia.

Wykaz zawartych porozumień o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd znajduje się poniżej:

Uwaga ! Obecnie trwa przegląd efektywności obecnych umów z agregatorami, ponieważ zależy nam na profesjonalizacji tej współpracy. Wkrótce wykaz zawartych porozumień zostanie zaktualizujemy po zakończeniu przeglądu.