Informacje szczegółowe o programie

Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW.

Dotychczasowe efekty programu „Mój Prąd” – 73 tysiące wniosków o dotacje – to 408 MW zainstalowanej mocy.

Zatem aż 1/3 (ok. 33%) mocy prosumenckich źródeł PV pochodzi z instalacji dofinansowanych w „Moim Prądzie”.

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 

Wnioski należy składać:

poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl Formularz zgłoszeniowy e-wniosek

lub w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy (dotyczy wniosków składanych przez firmy współpracujące z NFOŚiGW przy realizacji programu)


Poniższa informacja dotyczy składania wniosków w wersji papierowej przez partnerów współpracujących przy realizacji programu tzw. AGREGATORÓW

Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie,

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa


Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru;

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej:

UWAGA! Dokumenty zaktualizowane 30.03.2020 r.

Wzory dokumentów dotyczących uzupełnień w I-szym naborze znajdują się poniżej:


Uzupełnienie wniosków - obowiązuje od 21.05.2020 r.

Zmiana w Regulaminach I-go i II-go naboru wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym Mój Prąd:

Dodano rozdział pt. „Poprawienie bądź uzupełnienie wniosków” na który składają się paragraf i ustępy o następującej treści:

„§7.

  1. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW zastrzega,
    iż w przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia, wniosek zostanie odrzucony.
  2. W ponownym wezwaniu NFOŚiGW wyznaczy Wnioskodawcy termin na udzielenie odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  3. O odrzuceniu wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany w drodze mailowej.”

Regulamin I_naboru wniosków

Regulamin II_naboru wniosków


Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów

mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie regulujące sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

W wyniku zawarcia porozumienia, wskazane wyżej podmioty działające w imieniu osób fizycznych będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. W przypadku składania pakietów wniosków powyżej 10 sztuk partnerzy będą informować NFOŚiGW odpowiednio wcześnie celem optymalizacji obsługi wniosków przesyłając jednocześnie bazę danych o przesyłanych wnioskach.

Podmioty zainteresowane zawarciem porozumienia z NFOŚiGW prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej wzorem porozumienia oraz przesłanie na adres mailowy porozumieniemojprad@nfosigw.gov.pl informacji o chęci jego zawarcia wraz z danymi identyfikującymi: numerem KRS, wskazaniem osób reprezentujących dany podmiot.

Wzór porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd znajduje się poniżej:

Uwaga ! Nowy wzór porozumienia.

Wykaz zawartych porozumień o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd znajduje się poniżej:

Uwaga ! Obecnie trwa przegląd efektywności obecnych umów z agregatorami, ponieważ zależy nam na profesjonalizacji tej współpracy. Wkrótce wykaz zawartych porozumień zostanie zaktualizujemy po zakończeniu przeglądu.